Episode Information List

Title: 純情ロマンチカ

Episode No. Episode Title Date of Release Credits Cast Character Story Main Mecha Notes Information Sources
1

Show allHide

*Jijitsu wa sho-setsu yorimo“KI“nari*事実は小説よりも奇なり 2008/04/11

-

-

-

-

-

-

-

2

Show allHide

*Kokai“SAKI“ni tatazu*後悔先に立たず 2008/04/18

-

-

-

-

-

-

-

3

Show allHide

*Tatake yo saraba“HIRAKAREN“*叩けよさらば開かれん 2008/04/25

-

-

-

-

-

-

-

4

Show allHide

*Anzuru yori“UMU“ga yasushi案ずるより生むが易し 2008/05/02

-

-

-

-

-

-

-

5

Show allHide

*Au wa“WAKARE“no hajime*会うは別れの始め 2008/05/09

-

-

-

-

-

-

-

6

Show allHide

*Wazawai ten jite“FUKU“to nasu*禍転じて福となす 2008/05/16

-

-

-

-

-

-

-

7

Show allHide

*Kawaii ko niwa“TABI“wo sase yo*可愛い子には旅をさせよ 2008/05/23

-

-

-

-

-

-

-

8

Show allHide

*Tabi no haji wa“KAKI“sute*旅の恥はかき捨て 2008/05/30

-

-

-

-

-

-

-

9

Show allHide

*Nasake wa hito no“TAME“narazu*情けは人の為ならず 2008/06/06

-

-

-

-

-

-

-

10

Show allHide

*Sho-nen yo“TAISHI“wo idake*少年よ大志を抱け 2008/06/13

-

-

-

-

-

-

-

11

Show allHide

*Suki koso mono no“JO-ZU“nare*好きこそものの上手なれ 2008/06/20

-

-

-

-

-

-

-

12

Show allHide

*Sode suri au mo tashou no“EN“*袖すりあうも他生の縁 2008/06/27

-

-

-

-

-

-

-